Notulen 2018

Notulen 2018

Algemene ledenvergadering vv Westerwolde 2018

 

Aanwezig bestuur:

Voorzitter                                 : Jan Hebers
Penningmeester                      : Wim Eelsing
Secretaris                                 : Andrea Drent (notuleert)
Bestuurslid                               : Michel Buls
Bestuurslid                               : Fedde Kuiper
Bestuurslid                               : Hendrik Beikes

Afwezig m.k.:

Bestuurslid                               : Erik Geukes

Aanwezige leden:

Presentielijst                            : 24 leden

 

                             Actie houder

 1. 1.        

Opening & welkom.
-De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19:40 uur met een minuut stilte.

 

 1. 2.        

Vaststellen agenda.
-Er zijn geen wijzigingen en/of aanvullingen op de agenda.

 

 1. 3.        

Mededelingen en ingekomen stukken.
-Deze zijn er verder niet.

 

 1. 4.        

Notulen vorige leden vergadering.

-FK geeft aan dat in de vorige notulen een verkeerde naam staat. Deze wordt gewijzigd.

-MK geeft aan dat er bedragen staan in de notulen op de site. Wellicht een idee om deze te verwijderen.

-AH aangaande het kleine, wat gaan we hiermee doen. We nemen in de privatisering een nieuw sleutelplan mee en komen hierop terug.

-MH vraagt hoe het staat met de verzekering. Wanneer we zijn geprivatiseerd is dit voor ons zelf aangaande de gebouwen. Nu nog voor de gemeente.

-MH vraagt of het mogelijk is om de kosten voor lidmaatschap supportersvereniging onder te brengen bij lidmaatschap / contributie. Hier gaat de supportersvereniging zelf natuurlijk ook over. Er wordt aangegeven dat je dan ook weer zit met verschillende geldstromen.

 

 1. 5.        

Jaarverslag van de secretaris.

-We zijn met de jeugd weer begonnen onder de eigen naam na het stop zetten met de samenwerking met vv Veelerveen. En het komende zullen er dan ook 12 jeugdteams uit komen in de competities.

-Het afgelopen seizoen speelden onze senioren met:

3 heren 11-tal teams op de zondag

1 dames 11-tal team op de zaterdag

1 35+ 7-tal team op de vrijdag

1 vrouwen 2 7-tal team op de vrijdag

Met trots kunnen we melden dat onze vrouwen 1 kampioen zijn geworden en dat zij het komende seizoen zullen acteren in de 4e klasse.

Ons 35+ team heeft aangegeven graag een stap hogerop te willen maken en zal dit komende seizoen acteren 45+ team.

Ook zullen we, gecombineerd met veelerveen, komend seizoen een zaterdag 2 11-tal team op de been brengen met dus spelers van beide verenigingen.

Op dit moment zijn er de volgende commissies actief binnen onze vereniging:

Jeugdcommissie / Activiteitencommissie / Onderhoudscommissie / Media commissie en Toernooi commissie. Hierbij moet worden opgemerkt dat op dit moment de commerciële commissie is ondergebracht binnen de activiteitencommissie.

Op dit moment telt onze vereniging 112 jeugdleden, 169 seniorenleden en 40 verenigingsleden. Op dit moment dus een totaal van 321 leden.

 1. 6.       Jaarverslag van de penningmeester.

-De kascommissie geeft aan geen noemenswaardige dingen te zijn tegen gekomen en geven aan dat alles goed was en is te verklaren. Zij delen dan ook hun verslag met de vergadering.

-AO vraagt naar de dalende contributie, heeft dit te maken met het stoppen van de samenwerking met Veelerveen? Dit is inderdaad het geval. Er zijn enkele jeugdspelers overgestapt.

-De begroting wordt uitgedeeld en daar waar nodig toegelicht, waarbij er ruimte is natuurlijk voor vragen eo opmerkingen.

-HJP vraagt naar de besteding van de Club van 50. Omdat de rekening van de trainersopleidingen nog niet binnen / duidelijk is, is deze nog niet verwerkt.

Ook zal er een bedrag over blijven. Het bestuur wil deze, ook omdat we richting privatisering gaan, graag inzetten voor duurzaamheid. Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen, ed. Ook omdat we denken dat de gemeente t.z.t. zal komen met een verlaging van subsidies, is een inzet in verduurzaming en dus ook het reduceren van kosten wenselijk.

-EB vraagt naar de kosten van energie. Deze betalen we, vooruitlopend op de privatisering, inderdaad al zelf. En dit zijn geen misselijke bedragen. We betalen nu dan ook voor het gehele complex en eerder was dit alleen de kantine.

-HJP vraagt aangaande de Club van 50 dat wanneer hij weer wordt gevraagd om hieraan deel te nemen, hij graag een doel wil zien / horen voor deze. MH onderstreept deze woorden. Ook wordt er gevraagd naar wat de inventariskosten precies inhouden, er wordt aangegeven dat dit ging om de aanschaf van het kassasysteem.

-Het bestuur vraagt de vergadering, ook om de eerder aangegeven daling van leden en ook omdat onze contributie bedragen lager zijn dan omliggende verenigingen, om het nieuwe seizoen een contributie verhoging in te voeren. Dit voorstel wordt aangenomen.

-De kascommissie verleent de penningmeester dan ook decharge. Het bestuur wil de kascommissie bedanken voor hun werk. Als nieuwe kascommissie worden aangesteld AO en MH, met als reserve BT.

 1. 7.       Korte pauze.
 1. 8.       Verkiezing bestuursleden.

-Er heeft zich niemand gemeld als kandidaat bestuurslid. Het bestuur wil dan ook voorstellen om dit seizoen te beginnen met 3 bestuursleden en daarbij meer te overleggen met de commissies. Erik Geukes zal dan in deze de functie van penningmeester op zich nemen.

-Vanuit de vergadering wordt er gevraagd of er nu niemand zitting in het bestuur wil nemen. Het bestuur geeft aan de situatie inderdaad niet wenselijk te vinden, maar dat men niemand kan dwingen. Vanuit deze discussie wordt uiteindelijk het volgende aan de vergadering voorgelegd.

*Aftredend en niet herkiesbaar Wim Eelsing, met als kandidaat Erik Geukes.

*Aftredend en niet herkiesbaar Michel Buls, met als kandidaat Leo Teuben.

*Aftredend en niet herkiesbaar Hendrik Beikes, met als kandidaat Thorben Hulsman.

*Aftredend en niet herkiesbaar Fedde Kuiper, met als kandidaat Erwin Vieregge.

Alhoewel het wenselijk is om een bestuur met een oneven aantal te hebben, gaat de vergadering akkoord met bovenstaande benoemingen.

 1. 9.       Commissies.

-De jeugdcommissie geeft de huidige stand van zaken aan. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan en deze zal voor de komende ALV op de site worden geplaatst zoals de vergadering vraagt.

-HJP vraagt of de zorgen worden gedeeld aangaande de doorstroom, omdat bij de jongens de oudste leeftijdscategorieën worden gemist. Deze zorgen worden inderdaad gedeeld, maar de hoop is dat we het volgende seizoen een JO16 op de been kunnen brengen.

-Aangaande de technische commissie, alleen EO is hier op dit moment mee bezig.

-Er wordt aangegeven dat Veelerveen inmiddels alweer in de oude clubkleuren speelt met de jeugd. Hoe gaat onze vv hiermee om? Er wordt aangegeven dat we de huidige contracten met de sponsoren zullen respecteren, maar dat het volgende seizoen deze onder de loep worden genomen. Desnoods eerst gefaseerd.

 

 

 

 

-De activiteitencommissie geeft de huidige stand van zaken aan. De afgelopen maart gehouden potgrondactie was weer een groot succes en zal ook in maart 2019 weer op de agenda staan.

-De Rabobank heeft haar sponsoractie verandert in de zogenoemde clubkasactie en ook dit jaar zullen we weer mee doen.

-Aangaande de nieuwjaarsbijeenkomst wordt er geopperd om deze in de toekomst op de zondagmiddag te doen. Bestuur en commissie zullen hiernaar kijken.

-Aangaande het WK-toernooi, deze zal komend seizoen worden georganiseerd door ASVB.

-De commerciële commissie geeft de huidige stand van zaken aan. Op dit moment zullen FS en MH deze taken op zich nemen en zullen zij zich eerst voegen onder activiteitencommissie. Wel is er een nieuwe sponsormap gemaakt.

-Er wordt vanuit de vergadering gevraagd of de borden rondom het hoofdveld nog richting het kunstgras gaan. Hier wordt door de commissie naar gekeken hoe op te pakken.

-AH geeft namens de scheidsrechters een update. Hij geeft aan dat er echt mensen bij moeten, anders wordt het lastig om alles te bemensen. Het scheelt in elk geval al dat de jongste jeugd nu wordt gefloten door de leiders als spelleiders.

-De onderhoudscommissie is druk doende met allerlei klussen rondom en op ons sportpark en dat 1x in de twee weken. Als er belangstellenden zijn om zich hierbij aan te sluiten, dit mag altijd.

Het bestuur wil graag langs deze weg alle commissies (en leden) bedanken voor hun inzet!

 1. 10.   Rondvraag.

-MH vraagt naar het doorspoelen van de douches. Op dit moment neemt de gemeente dit nog zich.

-MH geeft aan dat we zuiniger moeten zijn met onze energie, de buitendeur van de kleedkamers staat ook in de winter namelijk te vaak open. Punt van aandacht.

-AH geeft aan dat het niet wenselijk is dat wanneer er kampioenen zijn, dit wordt gevierd met confetti. Dit alles was bijna niet van de velden en het complex af te krijgen.

-HJP wat is de stand van zaken omtrent de privatisering op dit moment. De stukken liggen nog bij de notaris.

-JH geeft aan dat we dus afscheid hebben genomen Loek en Lars hebben verwelkomd als nieuwe trainer voor het komende seizoen.

 1. 11.   Afsluiting.

Het bestuur bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wel thuis.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!